www.familierosseel.be - akten

Akten Karel Rosseel

Geboren op 28 april 1863 te Ichtegem

Overleden op 27 januari 1938 te Ichtegemvake&moeke
geboorteakte karel rosseel

N°104 Geboorte van karel Rosseel Ten jare achttien honderd drie en zestig, den achten twintigsten April, Om vijf ure namiddag, Voor ons Henricus Jonckheere, Burgmeester, Ambtenaar van den burgerstand der gemeente Ichteghem, provintie West-Vlaenderen, is verschenen: Ludovicus Rosseel, oud vijftig jaren, Landwerker,wonnende te Ichteghem, denwelken ons vertoond hebbende Een Kind van het mannelijK geslacht, geboren in dengemeente, gisteren Namiddag om twee ure, van hun komparant en van Sophia Coleta Dupon, Oud eenen veertig jaren, werkster, zijn echtgenote met hem wonende verKlaerd heeft aen hetzelve Kind te willen geven de voornaem van: karel; De voornoemde verKlaring en vertooning gedaen in de tegenwoordigheid van Mijnheer Pieter Montaigne, oud zevenenveertig jaren, Secretaris en Armand Dewulf, oud tweeentwintig jaren, Schrijver, beide wonende te Ichteghem, hebben dezelve, benevens ons, deze akt, na lezing onderteekend, de vader niet konnende Schrijven bij ongeleerdheid.

vake&moeke
huwelijksakte karel rosseel marie godelieve blontrock
Ten jare achttien honderd acht en tachentig, den twintigsten April om negen ure voormiddag voor ons Bernard Stael Burgemeester Ambtenaar van den Bur gerstand der gemeente Ichteghem, provintie Westvlaanderen zijn openbaarlijk in ons gemeentehuis verschenen Karel Rosseel, geboren te Ichteghem den zeven en twintigsten April achttien honderd dry en zestig werkman woonende te Ichteghem oud vier en twintig jaren, minderjarig, betrekkelijk het huwelijk, ongehuwde zoon van Ludovicus, overleden te Ichteghem den zeven en twintigsten December achttien hon derd twee en tachentig en van Sophia Coleta Dupon, overleden te Ichteghem den negen en twintigsten April achttien honderd zeven en zestig. Vaderlijke kleinzoon van Johan nes en van Francisca Mostrey beide overleden te Ichteghem, den respectieve data van den tiende November achttien honderd twee en veertig en van den negentiende November achttien honderd vijf en veertig. Moederlijke kleinzoon van Philippus Jacobus Dupon en van Anna Theresia Vandendriessche, beide overleden te Ichteghem (overleden te Ichte zeggen) ter respective data van den een en dertigsten Januari achttien honderd tachentig en van den drie en twintigsten Februari achttien honderd een en vijftig, zoals het blijkt uit de alhier overgelegde geboorte en overlijdensAkte, hebbende voldaan aan zijn verplichtingen der nationale milicies blijkens attest verleend door den Heer Ger ein in data van den zevenden April laatsleden Ter eener zijde en Marie Gode live Blontrock, geboren te Ichteghem den negenden Julius achttien honderd acht en vijftig, werkster woonende te Ichteghem, zoals het blijkt uit haren geboorteAkt alhier overgelegd, oud dertig jaren meerderjarige ongehuwde dochter van Carolus, oud …. en vijftig jaren, werkman en van Sidonia Moerman, oud een en zestig jaren werkster wonend te Ichteghem beide alhier tegenwoordig en toestemmende in dit huwelijk Ter Andere zijde welke komparanten …. verklaerd te hebben dat zij geen huwe lijkskontrakt hebben gemaakt ons aangezocht hebben voort te varen tot de vol trekking der onder hun ontworpene huwelijksverbintenis en welkers afkondigingen hebben plaats gehad te Ichteghem op de zondagen achttien en vijftienden der ……. maand April geen tegenstellingen aan dit huwelijk ons beteekend zijnde -- recht doende – aan hun verzoek, wij hebben nadat door ons aan de verschijnende partijen waren voorgelegd al de Stukken hierboven aangehaald alsmede het zesde hoofdstuk van den tijtel Vijf van het burgerlijk Wetboek getiteld Van het huwelijk, gevraagd aan de aanstaande echtgenooten of zij begeerden zich aan te nemen voor man en vrouw en ieder van hun afzonder lijk in toestemmende geantwoord hebbende hebben wij verklaard in den naam der wet dat Karel Rosseel en Marie Godelive Blontrock, verenigd zijn door het huwelijk Waaraf akt opgemaakt in het openbaar ter tijde en ter plaatse als ter hoofd is gemeld alsmede in het bijwezen van Felix Cyvaert, oud drieen der tig jaren, Slachter, Louis Victoir, oud vierentwintig jaren Schoenmaker, Theophiel Christiaen, oud vijf en twintig jaren Schilder en Victor Cuvelier, oud acht en twintig jaren Schrijver, alle vier inwoners van Ichteghem, zijnde geen bloedverwanten noch aangehuwden der handelende partijen. Na lezing dezes akt hebben wij, de echtgenooten en de vier getuigen denzelven onderteekend de ouders der echtgenoote nog konnende teekenen door ongeleerdheid
handtekening V.Cuvelier Th Christiaen B Stael k Rosseel L Victoir
M G Blontrock F Cyvaert
vake&moeke
akten kind en marie godelieve blontrock overleden kraambed

Akte90 Ten jare negentienhonderd, den achttienden der maand April Ten negen ure voormiddag voor Ons Joannes Hinderyckx burgmeester ambtenaar ven den burgerlijken stand der gemeente Ichtegem provincie West-Vlaandeen, zijn verschenen:
Charles Rosseel, oud zeven en dertig jaren werkman en Auguste Knudde oud zes en dertig jaren schoenmaker beiden wonende te Ichtegem dewelke ons vertoond hebben een kind zonder leven van het mannelijke geslacht gebaard in deze gemeente Heden morgend om twee ure van Marie Godelieve Blontrock oud veertig jaren werkster wonende te Ichtegem echtgenoote van Charles Rosseel voornoemd
Waarvan akte dadelijk in dubbel is opgemaakt ten gemeentehuize, na ons gemeld overlijden verzekerd te hebben en na voorlezing aan de verklaarders hebben wij onderteekend
Ch Rosseel – A Knudde – J Hinderyckx

Akte91 Ten jare negentienhonderd, den negentienden der maand April Ten acht ure voormiddag voor Ons Joannes Hinderyckx burgmeester ambtenaar ven den burgerlijken stand der gemeente Ichtegem provincie West-Vlaandeen, zijn verschenen:
Charles Rosseel, oud zeven en dertig jaren werkman echtgenoot van den overledene en Auguste Knudde oud zes en dertig jaren schoenmaker beiden wonende te Ichtegem de tweede komparant zijnen gebuur geen bloedverwant dewelke ons verklaard hebben dat Marie Godelive Blontrock oud een en veertig jaren negen maanden werkster geboren en wonende te Ichtegem dochter van Charles wonende te Ichtegem en van Idonia Moerman overleden echtgenoote van Charles Rosseel, voornoemd, overleden is in deze gemeente Gisteren avond om negen ure.
Waarvan akte dadelijk in dubbel is opgemaakt ten gemeentehuize, na ons gemeld overlijden verzekerd te hebben en na voorlezing aan de verklaarders hebben wij onderteekend Ch Rosseel – A Knudde – JHinderyckx


vake&moeke
overlijden margriet rosseel 16/06/1945

Navigatie

Wij wensen u een aangenaam en leerrijk verblijf.